Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest „AGNIESZKA BILSKA” z siedzibą w Wieliczce.
Dane uzyskane w wyniku procesu rejestracji lub składania zamówienia wykorzystywane są przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji zamówień Klienta i do przesyłania materiałów informacyjnych i reklamowych.
Zebrane dane osobowe nie zostaną przekazane żadnym podmiotom nieuprawnionym.
Dane Klienta przekazywane są do firm przewozowym wyłącznie w celu transportu zamówionych produktów.
Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu.
Korzystanie z niektórych opcji serwisu takich jak np.: historia zakupów, możliwa jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna, jednorazowa i nie wymaga złożenia zamówienia. Login i hasło podane podczas rejestrowania mają charakter poufny i powinny być utrzymane przez Klienta w tajemnicy. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem loginu i hasła osobom trzecim.
Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie proszeni są o aktualizację swoich danych każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za skutki braku aktualizacji danych ponosi Kupujący.
Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących jego osoby oraz możliwość ich aktualizacji lub usunięcia po zrealizowaniu zamówienia.
Po złożeniu zamówienia przez Klienta, na podany adres e-mail wysyłane jest Potwierdzenie Rejestracji Zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o statusie tego zamówienia.
W czasie wizyty na stronie internetowej sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. Dotyczą one identyfikacji sesji czyli przekazują informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku czy produktach ostatnio oglądanych, ustawieniach sortowania i widoku produktów oraz ustawień obsługi witryny. Dzięki plikom cookies możliwe jest gromadzenie statystyk dotyczących ruchu na stronach oraz pozycjonowaniu witryny przez przeglądarki internetowe.
Wszystkie informacje uzyskane za pomocą plików cookie wykorzystywane są wyłącznie do poprawy jakości obsługi Klienta. Używane są także jako kanały komunikacji z Klientem w przypadku zgłaszania przez niego zapytania oraz do realizacji zamówień.
Użytkownik może zrezygnować z plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie używanej przez siebie przeglądarki internetowej. W takim przypadku korzystanie z  funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
Korzystając ze Sklepu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w sposób i w celach określonych w niniejszej polityce prywatności.

Postanowienia końcowe

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy (dla Kupującego).
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, jeżeli brak dostarczenia był następstwem blokowania serwerów pocztowych przez administratorów, oraz usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta.
W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa handlowego, kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, oraz przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Niniejszy regulamin obowiązuje od 10.10.2021r.
W przypadku sporów Konsument ma dostęp do pozasądowych sposobów dochodzenia swoich roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Szczegółowe zasady opisane są na stronie UOKiK – dostęp do stosownych procedur znajduje się w poniższych linkach:
http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszej polityce prywatności.