Regulamin

Regulamin został stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, zapewniając możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Określenia użyte w regulaminie

Sprzedający – Firma „AGNIESZKA BILSKA” z siedzibą w Wieliczce.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem: Kupznaczki.pl.
Kupujący / Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka, dokonująca Zamówienia lub zarejestrowana na stronie Sklepu.
Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
Zamówienie – zestaw Towarów wybranych przez Kupującego z asortymentu Sklepu i potwierdzonych przez Kupującego zgodnie z Regulaminem.
Towar / Produkt – produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie.
Walory filatelistyczne – towary używane (znaczki).
Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca Kosztów dostarczenia Towaru.
Koszty wysyłki/Koszty dostawy – koszty ponoszone przez Klienta w celu wysłania Zamówienia przez Sklep na wskazany przez niego adres.
Przelew bankowy – płatność realizowana przez Klienta w banku lub na poczcie w tradycyjny sposób.
Szybki przelew internetowy – płatność realizowana przez Klienta poprzez system płatności on-line (Przelew24).
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu (Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Podmiot odpowiedzialny, dane kontaktowe, adres do zwrotów

AGNIESZKA BILSKA to firma handlowa działająca na polskim rynku od 2020r. zajmująca się sprzedażą internetową walorów filatelistycznych w Polsce i zagranicą.
Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem pl jest „AGNIESZKA BILSKA” z siedzibą w Wieliczce, os.K.Szymanowskiego 10/5, 32-020 Wieliczka, posługujący się numerami: NIP: 7281517358 oraz REGON: 385177450.
Adres do korespondencji i zwrotów:
AGNIESZKA BILSKA
os.K.Szymanowskiego 10/5
32-020 Wieliczka

Tel. +48 503 769 891 i +48 506 610 910
e-mail: sklep@kupznaczki.pl

Dane konta bankowego Sprzedawcy:
Bank Alior S.A.

27 2490 0005 0000 4530 4243 9618

Poland / Polska

Oferta, dostępność, ceny towarów, koszty wysyłki

Sklep prowadzi sprzedaż internetową towarów i usług, w szczególności walorów filatelistycznych w Polsce i zagranicą.
Każdy oferowany produkt opatrzony jest opisem oraz zdjęciem.
Oferowane Towary Sklep zobowiązuje się dostarczyć bez wad i uszkodzeń. Jeżeli wady lub uszkodzenia zostały ujęte w opisie produktu lub uwidocznione na zdjęciu (np.: wady walorów filatelistycznych), Sklep dostarcza je w stanie niepogorszonym od prezentowanego w ofercie.
Opis walorów kolekcjonerskich dokonywany jest w oparciu o naszą najlepszą wiedzę i możliwości techniczne, jednak informacja zawarta w opisie nie może być traktowana jako ekspertyza. Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia umożliwiały jak najlepszą identyfikację oraz ocenę stanu prezentowanych Towarów, w tym ich ewentualnych defektów (np: ubytki gumy, podlepki, złamania, rysy itp).
Produkty prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast określają one zaproszenie do składania ofert przez Kupujących. Klient wypełniając Zamówienie na stronie internetowej Sklepu bądź w inny ustalony przez strony sposób składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
Ceny sprzedaży wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
Koszty transportu widoczne są w zakładce „Koszty wysyłki” na stronie Sklepu, oraz wyszczególnione i na bieżąco aktualizowane w formularzu zamówienia.
Sklep może dowolnie kształtować ceny sprzedaży, organizować promocje i wyprzedaże i nie ma to wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie nowych warunków zakupu czy innych ofert specjalnych.

Składanie zamówienia

Składanie zamówienia może odbywać się 3 sposobami:
zakup bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu
e-mailem,
telefonicznie,
W każdej z powyżej wskazanych form składania zamówienia Kupujący proszony jest o wskazanie wybranych towarów oraz podanie danych adresowych umożliwiających poprawne dostarczenie przesyłki tj.:
imię i nazwisko,
pełen adres (ulica, nr domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto),
numer telefonu kontaktowego,
adres e-mail.
Dodając walory filatelistyczne do koszyka zakupowego Kupujący może KONTYNUOWAĆ ZAKUPY lub PRZEJŚĆ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Klient wybierając opcję REALIZACJA ZAMÓWIENIA zostaje przekierowany na stronę, gdzie musi wybrać:
czy chce dokonać zakupu jako Klient zalogowany, czy chce założyć nowe konto w naszym sklepie internetowym, czy chce kupować jako Gość;
sposób dostawy (Poczta Polska )
metodę płatności, czyli przelew bankowy lub Szybki Przelew Internetowy (Przelewy 24);
potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE – i gdy coś w tym oknie nie zostanie wypełnione przez Kupującego lub zostanie wypełnione w sposób błędny to pojawi się komunikat ze wskazaniem co jeszcze trzeba uzupełnić lub poprawić;
Umowa sprzedaży zostaje zawarta w dwojaki sposób, gdyż zależy to od sposobu wyboru metody płatności:
wybierając Przelew 24 poprzez kliknięcie KUPUJĘ I PŁACĘ zostajemy przekierowani na stronę, gdzie wybieramy swój bank lub płacimy kartą kredytową i wówczas umowa zostaje zawarta, a na wskazanego przez Klienta e-maila zostaje wysłane potwierdzenie jego zamówienia;
wybierając przelew bankowy pojawia się INFORMACJA O PŁATNOŚCI pokazująca cenę za zakupy i gdy wszystko się zgadza to klikamy KUPUJĘ I PŁACĘ i wówczas umowa zostaje zawarta, a na wskazanego e-maila zostaje wysłane nasze potwierdzenie zamówienia;
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta e-mailowo lub telefonicznie najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od momentu wysłania Potwierdzenia Rejestracji Zamówienia, a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone przez Sklep w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, sklep informuje o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie najpóźniej w terminie 3 dni roboczych i w zależności od decyzji Klienta realizuje Zamówienie częściowo lub anuluje Zamówienie. W każdym z powyższych przypadków, jeżeli Klient dokonał wpłaty za Towar, Sklep zwróci różnicę lub całą kwotę w ciągu 14 dni gotówką lub na konto wskazane przez Kupującego lub nadpłata zostanie dopisana do konta klienta i kwota ta zostanie odliczona przy następnym zamówieniu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia.
Sprzedający realizuje zamówienia w dni robocze. Termin wysyłki Towarów do Klienta jest nie dłuższy niż 3 dni robocze od momentu zaksięgowania płatności na koncie, lub od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego odbioru własnego w punkcie sprzedaży. Sprzedający nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego.
Koszty wysyłki zależą od wyboru środka transportu przez Klienta i aktualizowane są na bieżąco w trakcie procesu składania zamówienia w sklepie. Koszt wysyłki wyszczególniony jest w tabeli Zamówienia.

Płatność za Zamówienie

Płatność za Zamówienie można zrealizować w formie:
przelewu tradycyjnego,
przelewu elektronicznego.
W celu otrzymania faktury VAT marża zbiorcza Kupujący zobowiązany jest podać pełną nazwę firmy oraz jej numer NIP.
Paragony są wystawiane do każdego zamówienia i stanowią dowód zakupu.
Faktury VAT marża zbiorcza wystawiane są do każdego zamówienia gdy klient sobie ją zarzyczy i stanowią dowód zakupu.
W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane.

Dostawa, czas realizacji zamówienia

Kupujący udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w jego imieniu z Pocztą Polską , w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru.
W trosce o dobry stan dostarczanych przesyłek listy  zawierają dodatkowe zabezpieczenia w postaci jednej lub kilku form ochrony np.: koperty,zawijki tekturowej, pudełek tekturowych, tekturek wzmacniających, torebek  chroniących przed zamoczeniem, oklejenia trwałym plastrem.
Przekazanie do wysyłki następuje zwykle w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zaksięgowania pieniędzy na koncie bankowym.
Szacunkowy czas transportu wybraną formą dostawy jest zależny od Poczty Polskiej.
Przesyłki wysyłane są wyłącznie pocztą polską.
Opłaty za przesyłkę obliczane są w zależności od formy dostawy wskazanej przez Klienta w formularzu zamówienia. Koszty Wysyłki zawierają koszty opakowań w standardzie opisanym powyżej. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za listy nierejestrowane , są one wysyłane tylko na odpowiedzialność klienta.

Reklamacje i zwroty

Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad lub obniżenia ceny towaru. Przy spełnieniu przesłanek określonych w Kodeksie Cywilnym Klient może również odstąpić od umowy sprzedaży. W przypadku wymiany lub odstąpienia od umowy Klient powinien odesłać towar na adres:
AGNIESZKA BILSKA
Os.K.Szymanowskiego 10/5
32-020 Wieliczka

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Sklep niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.

Prawo Odstąpienia od Umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z dowolnej formy pisemnej (np e-mail na adres: kontakt@znaczkopol.pl) zawierającej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwrotu Towaru od Klienta.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.
W każdym z powyższych przypadków przed odesłaniem towaru Kupujący proszony jest o kontakt ze Sprzedającym drogą elektroniczną na adres: sklep@kupznaczki.pl lub telefoniczną celem ustalenia szczegółów zwrotu.

Postanowienia końcowe

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy (dla Kupującego).
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, jeżeli brak dostarczenia był następstwem blokowania serwerów pocztowych przez administratorów, oraz usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta.
W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa handlowego, kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, oraz przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Niniejszy regulamin obowiązuje od 10.10.2021r.
W przypadku sporów Konsument ma dostęp do pozasądowych sposobów dochodzenia swoich roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.
Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.